საბანკო რეკვიზიტები:

შპს სანა ფარმაცევტიკსი • ს/ნ 402000357 • მ/ა GE33 TB 7556 4360 8010 0004

 

შპს სანა ფარმაცევტიკსი • ს/ნ 402000357 • მ/ა GE67 BG 0000 0008 5356 7400

 

შპს აქვაპოინტი • ს/ნ 206247578 • GE24 TB 1100 0003 6020 0728